שיחה לכתות ט- י הכנה לתפילת יום כיפור עם מדרשת חיות דקדושה